سه شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۷

www.isc-kerman.com

Banner New 5p

اساسنامه

فصل اول کلیات
ماده 1 با توجه به اهمیت روز افزون نقش جرم شناسی درشناخت جرم  و  پیشگیری از وقوع آن و اتخاذ تدابیر مناسب به منظور اصلاح و تربیت بزهکاران

 و به منظور اعتلاء و گسترش این دانش حقوقی و اجتماعی و پژوهش در آن انجمن ایرانی جرم شناسی که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود تشکیل می گردد.
ماده 2- انجمن صرفاً در زمینه های علمی ، تحقیقاتی و تخصصی مربوط فعالیت می نماید.
ماده 3- انجمن بنیادی غیرانتفاعی است و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد.
ماده 4 - مراکز انجمن در تهران است و شعب آن پس از کسب موافقت کمیسیون انجمن های علمی می تواند در منظقه از کشور تشکیل شود.
ماده 5 - انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نا محدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.
فصل دوم - وظایف و فعالیتها
ماده 6 - به منظور نیل به هدفهای مذکور در ماده ( 1 ) این اساسنامه, انجمن اقدامات و فعالیتهای زیر را به عمل خواهد آورد:
6 1 ایجاد ارتباط علمی , تحقیقاتی , آموزشی و تبادل بین محققان , متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه های گوناگون حقوق جزا و جرم شناسی فعالیت دارند.
6 2 همکاری با وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در برنامه ریزی آموزشی , پژوهشی و برگزاری گرد همائیها.
6 3 ارزیابی و بازنگری های آموزشی , پژوهشی و ارائه پیشنهاد های لازم در مسائل رشته مذکور.
6 4 ارائه خدمات آموزشی , علمی , پژوهشی.
6 5 ترغیب و تشویق پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی و تحقیقاتی.
6 6 تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی , آموزشی و برگزاری گردهمائی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.
فصل سوم - عضویت
ماده 7- عضویت در انجمن به طریق زیر میباشد:
7 1 عضویت پیوسته : هیات مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های جرم شناسی، اداره امور زندانها حقوق

و جامعه شناسی باشند میتوانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
7 2 عضویت وابسته : افرادی که دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
الف کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی در رشته حقوق و جامعه شناسی باشند
ب کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی بوده و حداقل مدت 5 سال به نحوی در زمینه جرم شناسی و اداره امور زندانها فعالیت داشته باشند.
7 3 عضویت دانشجوئی : کلیه دانشجویانی که در رشته های حقوق به تحصیل اشتغال دارند.
7 4 عضویت افتخاری : شخصیتهای ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های حقوق و جامعه شناسی حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک های موثر و ارزنده ای نموده باشند.
7 5 سازمانهائی که در زمینه علمی و پژوهشی جرم شناسی و حقوق جزا فعالیت دارند می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره 1 عضو افتخاری انجمن کلیه مزایای عضو پیوسته به استثنای حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره را داراست.
تبصره 2 قبول عضویت افراد منوط به شرایط ذیل است :1- پیشنهاد هیات مؤسس 2- تصویب هیات مدیره
ماده 8 - هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن به صویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
تبصره پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعائی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
ماده 9 عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
9 1 استعفای کتبی عضو.
9 2 عدم پرداخت حق عضویت سالانه در دو سال متوالی و یل سه سال متناوب
9 3 انجام اعمال و رفتار خلاف شؤون جامعه حقوقدانان و انجمن.
9 4 اقدام به اعمال و رفتاری که موجب تضعیف انجمن گردد.
تبصره خاتمه عضویت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیات مؤسس خواهد بود.
فصل چهارم ارکان انجمن
ماده 10 انجمن دارای ارکان زیر است :
10  1 هیات مؤسس
10  2 مجمع عمومی 
10  3 هیات مدیره 
10  4 دبیرخانه
10  5 بازرس
الف هیات مؤسس
ماده 11- کلیه کسانی که انجمن را تاسیس نموده اند هیات مؤسس می باشند.
تبصره هیات مؤسس می تواند برخی از اعض پیوسته انجمن را به عنوان عضو جدید هیات مؤسس برگزیند. این افراد مانند سایر اعضای هیات مؤسس

تز کلیه اختیارات بهرمند می باشند. جلسات هیات مؤسس با حضور اکثریت آرا حاضرین اتخاذ می شود.
ماده 12- وظایف هیات مؤسس به شرح زیر می باشد.
12  1 گزیدن برخی اعضا پیوسته برای عضویت در هیات مؤسس
12  2 پیشنهاد افراد جهت عضویت در انجمن.
12  3 تصمیم نهائی جهت خاتمه عضویت در انجمن.
12  4 تصویب پیشنهاد هیات مدیره برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
12  5 تائید کلیه تغییرات و اصلاحات اساسنامه.
12  6 تصویب ضوابط و نظام نامه ها و آئئین نامه های اجرائی تهیه شده توسط هیات مدیره.
12  7 تائید انحلال انجمن


ب مجمع عمومی :
ماده 13 مجمع عمومی از گزدهمائی اعضای پیوسته و افتخاری انجمن به دو صورت زیر تشکیل میگردد:
1 13 مجمع عمومی عادی هر سال یکبار تشکیل می شود.
2 13 مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیات مؤسس و یا با تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته به دعوت هیات مدیره تشکیل میگردد.
تبصره 1 جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده هر یک با حضور یا رای کتبی ( در مواردی که نیاز به رای گیری باشد) حداقل نصف به علاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره 2 مجمع عمومی عادی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضا به عنوان به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می نماید.جلسات

 مجمع عمومی عادی و فوق العاده با دعوت کتبی و با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه ده روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضا خواهد رسید
.
تبصره 3 چنانچه جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده حد نصاب رسمیت را حاصل ننماید به فاصله 15 روز از دعوت اولیه ، نسبت به دعوت مججد

 توسط رئیس مجمع اقدام خواهد شد و رسمیت جلسه با حضور حاضرین و آرای کتبی ارسالی محاسبه خواهد شد.
ماده 14 وظایف مجمع عمومی و فوق العاده به شرح زیر می باشد‌ :
1 14 تصویب تغییرات و اصلاحات اساسنامه که پس از تائید هیات موسس برای تصویب نهائی به کمسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش ارسال خواهد شد.
2 14 رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن.
3 14 اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه
4 14 انتخاب و عزل هیات مدیره
5 14 انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس.
6 14 انتخاب یک نفر از اتخاذ تصمیم در خصوص امور مالی انجمن.
7 14 انحلال انجمن پس از تائید هیات موسس با اطلاع کمسیون انجمنهای علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی .
ج- هیات مدیره
ماده 15- اعضای هیات مدیره مرکب از سه نفر است و دو نفر دیگر نیز به عنوان عضو علی البدل انتخاب می شود . اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی

 هر سه سال یکبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عضویت در هیات مدیره افتخاری است.
تبصره جلسات هیات مدیره حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل میشود و با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
ماده 16- هیات مدیره در اولین جلسه یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار با رای کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره انتخاب می نماید.
تبصره 1 کلیه اسناد تعهد و اوراق بهادار با امضای رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره و خرانه دار همراه با مهر انجمن و نامه رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره 2- چنانچه هر یک از اعضای هیات مدیره سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب در سال بدون دلیل موجه ( به تشخیص هیات مدیره ) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره 3- در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیات مدیره عضو علی البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.
تبصره 4- عضو علی البدلی که آراء بیشتری کسب نموده برای عضویت در هیات مدیره مقدم می باشد.
ماده 17-هیات مدیره موظف است ظرف حداکثر 4 ماه پیش از پایان تصدی خود، بلافاصله نتایج را همراه با صورت جلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال نماید.
تبصره هیات مدیره قبلی تا تائیئ هیات مدیره جدید از سوی کمسیونهای انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مسوولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.
ماده 18- وظایف و اختیارات هیات مدیره
1 18 پیشنهاد برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
2 18 اجرای تصمیمات متخذه در مجمع عمومی
3 18 تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمائی های علمی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
4 18 تهیه ضوابط و نظام نامه ها و مقررات و آئین نامه های اجرائی جهت تصویب هیات موسس.
5 18 تهیه گزارش سالانه فعالیت های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی 
6 18 تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
7 18 قبول هدایا و کمک های مالی
8 18 پیشنهاد اخذ اعتبار و بورسهای تحقیقاتی و آموزشی در چهارچوب قوانین و مقررات جاری کشور
9 18 پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی
10 18 اداره امور انجمن در چهار چوب مفاد اساسنامه .
11 18 تشکیل کمیته های اجرائی و تخصصی مختلف و تععین نوع فعالیت و نظارت بر آنها
12 18 انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
13 18 اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکلیل غیر
14 18 اتخاذ تصمیم نسبت به عضو یا انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
15 18 پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی16
16 18 ارسال گزارش های لازم به وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
.
د-دبیرخانه
ماده 19 دبیر انجمن به انتخاب هیات مدیره و به عنوان مسوول دبیرخانه انجمن وظایف زیر را عهده دار می باشد:
1 19 جمع آور ی اسناد و تنظیم و تمرکز صورتجلسات و تصمیمات ارکان انجمن
2 19 انجام امور اداری انجمن 
3 19 انجام امور محول از طرف هیات مدیره 
ه بازرس
ماده 20 انجمن دارای یک نفر بازرس خواهد بود که هر سه سال یکبار در جلسه عمومی عادی یا رای مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهد شد
ماده 21 و ظایف بازرس به شرح زیر است :
1 21 بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
2 21 بررسی گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی
3 21 گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .
4 21 دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در مواقع ضروری
ماده 22 شرکت بازرس در جلسه هیات مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیات مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده 23 در پایان هر سال مالی ریاست هیات مدیره ، گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تائید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.
ماده 24 منابع مالی انجمن عبارنتد از :
1 24 حق عضویت اعضا
2 24 قبول هدایا و کمک ها
3 24 درآمدهای ناشی از ارائه خدمات آموزشی ، و پرورشی و مشاوره ای 
تبصره درآمد و هزینه سالانه انجمن در دفاتر قانونی ثبت و بیلان آن در پایان هر سال مالی پس از تصویب درمجمع عمومی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارائه خواهد شد
.
فصل پنجم سایر مقررات
ماده 25 در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی هیات تصفیه ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیات تصفیه موضف است

 پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی ها کلیه دارائی ها ی انجمن را با اطلاع وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی واگذار کند.
ماده26 طرحها و برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء به وظایف یکی از وزارتخانه ها و یا سازمانهای دولتی

ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.
ماده 27 این اساسنامه مشتمل بر پنج فصل و بیست و هفت ماده و پانزده تبصره در تاریخ چهاردهم اردیبهشت ماه 1372 به تصویب هیات موسس انجمن رسید.

 

دفتر مرکزی :   ضلع شمالی پارک مطهری -  برج تجارت نوین – طبقه همکف  -  انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان

تلفن :  32535277- 034

info@isc-kerman.com