چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

www.isc-kerman.com

Banner New 5p

هیات مدیره دوره دوم

 

 

دکتر محمد عارفی

رئیس

 

 

دکتر پوپک دبستانی کرمانی  

نائب رئیس

 

 

دادخدا سالاری

عضو اصلی

 

 

دکتر مجید شعبانی

عضو علی البدل اول

 

 

مهندس محمد رضا معمارزاده کرمانی

دبـیِر

 

 

محسن اسماعیلیان   

بازرس

 

 

دکتر محمود روح الامینی

مدیر پژوهش

هیات مدیره دوره اول

 

  

دکتر محمد مهدی انجم شعاع

رئیس انجمن

 

 

دکتر محمد عارفی

عضو اصلی

 

 

یدالله موحد

عضو اصلی

 

 

دکتر پوپک دبستانی کرمانی  

عضوعلی البدل اول

 

 

دکتر مجید شعبانی

عضو علی البدل دوم

 

 

مهندس محمد رضا معمارزاده کرمانی

دبـیِر

 

 

محسن اسماعیلیان   

بازرس

 

 

دکتر محمود روح الامینی

مدیر پژوهش

 

دفتر مرکزی :   ضلع شمالی پارک مطهری -  برج تجارت نوین – طبقه همکف  -  انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان

تلفن :  32535277- 034

info@isc-kerman.com