سه شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۷

www.isc-kerman.com

Banner New 5p

عضویت (2)

عضویت در انجمن به طریق زیر میباشد: 

 

عضو افتخاری انجمن کلیه مزایای عضو پیوسته به استثنای حق انتخاب شدن به عضویت هیات مدیره را داراست.

قبول عضویت افراد منوط به شرایط ذیل است :1- پیشنهاد هیات مؤسس 2- تصویب هیات مدیره

پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعائی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

 

عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1- استعفای کتبی عضو.
2- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در دو سال متوالی و یا سه سال متناوب
3- انجام اعمال و رفتار خلاف شؤون جامعه حقوقدانان و انجمن.
4- اقدام به اعمال و رفتاری که موجب تضعیف انجمن گردد.
خاتمه عضویت با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب هیات مؤسس خواهد بود.

 

 register form

 

دفتر مرکزی :   ضلع شمالی پارک مطهری -  برج تجارت نوین – طبقه همکف  -  انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان

تلفن :  32535277- 034

info@isc-kerman.com