چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷

www.isc-kerman.com

Banner New 5p

کارگاه 1

Logos

 

 

با حضور  :  

تعدادجلسات :

زمان : 

مکان :

مخاطب :

کارگاه 2

Logos

با حضور  : 

تعدادجلسات :

زمان :  

مکان :

مخاطب :

 

 

دفتر مرکزی :   ضلع شمالی پارک مطهری -  برج تجارت نوین – طبقه همکف  -  انجمن ایرانی جرم شناسی مرکز کرمان

تلفن :  32535277- 034

info@isc-kerman.com